Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων


Η Επενδυτική Ηπείρου παρέχει υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης κάθε είδους επενδυτικού έργου, μέχρι την ολοκλήρωση αυτού και απορρόφηση του συνόλου της επιχορήγησης.

Παρέχει αναλυτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Σχεδιασμό των φάσεων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων .
• Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς.
• Παροχή ενημέρωσης για άλλες διατάξεις στις οποίες μπορούν να υπαχθούν τμήματα του project ή άλλων επενδύσεων (επενδυτικού νόμου / ερευνητικών έργων / λοιπών επιδοτούμενων έργων).
• Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας