Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων


Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020, Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, Τοπικά προγράμματα LEADER, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ΟΑΕΔ κ.α.

 Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν.

• Έρευνα και αναζήτηση προγραμμάτων επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων. 
• Ενημέρωση και έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων της επιχείρησης, για την υπαγωγή της σε προγράμματα επιχορήγησης. 
• Σχεδιασμό του επενδυτικού έργου, για την κάλυψη των προϋποθέσεων υπαγωγής αυτού στα εκάστοτε προγράμματα επιχορήγησης. 
• Σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης του επενδυτικού σχεδίου για ένταξη αυτού, στα εκάστοτε προγράμματα επιχορήγησης. 
• Παρακολούθηση του φακέλου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την τελική έγκριση αυτού.

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας