ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Έργο:

Συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος "GREEN FEEDS"

Πηγή Χρηματοδότησης:

ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ