Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές υπηρεσίες


Η Επενδυτική Ηπείρου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και συντάσσει:

• Μελέτες όλων των κλάδων επιχειρήσεων, για λήψη επενδυτικών δανείων και δανείων κεφαλαίων κίνησης από τράπεζες.


• Business Plan που συνοδεύει την αίτηση ένταξης της επιχείρησης στη Διαδικασία Εξυγίανσης.

• Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων και ενδεχόμενη ανάγκη αναδιάρθρωσής τους.


• Μελέτες αποτίμησης εταιρειών με στόχο την αγορά η πώληση αυτών.

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας